Born to be proud
10/7
2017

图像透视变换

透视变换(Perspective Transformation)是指利用透视中心、像点、目标点三点共线的条件,按透视旋转定律使承影面(透视面)绕迹线(透视轴)旋转某一角度,破坏原有的投影光线束,仍能保持承影面上投影几何图形不变的变换。

记得本科时上的《计算机图形学》上学过图像的变换矩阵,当时还不知道有什么用,现在派上用场了。

透视变换的通用公式是:

image
其中,u,v是原始坐标点,写成增广向量形式,w=1。对应的变换后坐标为 x=x'/w',y=y'/w' 。变换矩阵中, a11,a12,a21,a22 表示线性变换, a31,a32 表示平移, a13,a23 表示透视变换。

重写变换公式可得:
image

图像原始坐标点已知,如果我们能够指定原始图像中几个点对应变换后的坐标。则可通过上述公式计算得到变换矩阵中各分量的值。从而通过变换矩阵得到变换后的图像。

由于正方形的特殊性,选择正方形作为中间过度。通过将任意四边形先变换到正方形,再由正方形变换到四边形。通过这种方式便可将一个任意四边形变换到另一个任意四边形。
image

具体实现代码如下:

private PerspectiveTransform(float a11, float a21, float a31, float a12, float a22, float a32,float a13, float a23, float a33) {
  this.a11 = a11;
  this.a12 = a12;
  this.a13 = a13;
  this.a21 = a21;
  this.a22 = a22;
  this.a23 = a23;
  this.a31 = a31;
  this.a32 = a32;
  this.a33 = a33;
 }

 public static PerspectiveTransform quadrilateralToQuadrilateral(float x0, float y0, float x1, float y1, float x2, float y2, float x3, float y3, float x0p, float y0p, float x1p, float y1p, float x2p, float y2p, float x3p, float y3p) {

  PerspectiveTransform qToS = quadrilateralToSquare(x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3);
  PerspectiveTransform sToQ = squareToQuadrilateral(x0p, y0p, x1p, y1p, x2p, y2p, x3p, y3p);
  return sToQ.times(qToS);
 }

 public void transformPoints(float[] points) {
  int max = points.length;
  float a11 = this.a11;
  float a12 = this.a12;
  float a13 = this.a13;
  float a21 = this.a21;
  float a22 = this.a22;
  float a23 = this.a23;
  float a31 = this.a31;
  float a32 = this.a32;
  float a33 = this.a33;
  for (int i = 0; i < max; i += 2) {
   float x = points[i];
   float y = points[i + 1];
   float denominator = a13 * x + a23 * y + a33;
   points[i] = (a11 * x + a21 * y + a31) / denominator;
   points[i + 1] = (a12 * x + a22 * y + a32) / denominator;
  }
 }

 public void transformPoints(float[] xValues, float[] yValues) {
  int n = xValues.length;
  for (int i = 0; i < n; i ++) {
   float x = xValues[i];
   float y = yValues[i];
   float denominator = a13 * x + a23 * y + a33;
   xValues[i] = (a11 * x + a21 * y + a31) / denominator;
   yValues[i] = (a12 * x + a22 * y + a32) / denominator;
  }
 }

 public static PerspectiveTransform squareToQuadrilateral(float x0, float y0,
                             float x1, float y1,
                             float x2, float y2,
                             float x3, float y3) {
  float dx3 = x0 - x1 + x2 - x3;
  float dy3 = y0 - y1 + y2 - y3;
  if (dx3 == 0.0f && dy3 == 0.0f) {
   // Affine
   return new PerspectiveTransform(x1 - x0, x2 - x1, x0,
                   y1 - y0, y2 - y1, y0,
                   0.0f,  0.0f,  1.0f);
  } else {
   float dx1 = x1 - x2;
   float dx2 = x3 - x2;
   float dy1 = y1 - y2;
   float dy2 = y3 - y2;
   float denominator = dx1 * dy2 - dx2 * dy1;
   float a13 = (dx3 * dy2 - dx2 * dy3) / denominator;
   float a23 = (dx1 * dy3 - dx3 * dy1) / denominator;
   return new PerspectiveTransform(x1 - x0 + a13 * x1, x3 - x0 + a23 * x3, x0, y1 - y0 + a13 * y1, y3 - y0 + a23 * y3, y0, a13, a23, 1.0f);
  }
 }

 public static PerspectiveTransform quadrilateralToSquare(float x0, float y0, float x1, float y1, float x2, float y2, float x3, float y3) {
  // Here, the adjoint serves as the inverse:
  return squareToQuadrilateral(x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3).buildAdjoint();
 }

 PerspectiveTransform buildAdjoint() {
  // Adjoint is the transpose of the cofactor matrix:
  return new PerspectiveTransform(a22 * a33 - a23 * a32,
    a23 * a31 - a21 * a33,
    a21 * a32 - a22 * a31,
    a13 * a32 - a12 * a33,
    a11 * a33 - a13 * a31,
    a12 * a31 - a11 * a32,
    a12 * a23 - a13 * a22,
    a13 * a21 - a11 * a23,
    a11 * a22 - a12 * a21);
 }

 PerspectiveTransform times(PerspectiveTransform other) {
  return new PerspectiveTransform(a11 * other.a11 + a21 * other.a12 + a31 * other.a13,
    a11 * other.a21 + a21 * other.a22 + a31 * other.a23,
    a11 * other.a31 + a21 * other.a32 + a31 * other.a33,
    a12 * other.a11 + a22 * other.a12 + a32 * other.a13,
    a12 * other.a21 + a22 * other.a22 + a32 * other.a23,
    a12 * other.a31 + a22 * other.a32 + a32 * other.a33,
    a13 * other.a11 + a23 * other.a12 + a33 * other.a13,
    a13 * other.a21 + a23 * other.a22 + a33 * other.a23,
    a13 * other.a31 + a23 * other.a32 + a33 * other.a33);

 }